Byarkitektur set fra luften

 

Rønne

Rønnes bykerne ligger på øens vestligste næs. En skrænt nord og syd for næsset markerer adskillelsen mellem hav og by. Storegade og Søndergade forbinder byens torve, Store Torv, Lille Torv og Hovedvagten. Vest for denne linje lå de store skippergårde med haver. Efterhånden blev haverne bebygget, og på den måde skete en fortætning af byen. Områdets bebyggelsesmønster indeholder endnu rester af skippergårdenes arealstrukturer.

Gaderne ligger hovedsagelig nord-syd eller øst-vest.
I den ældste del er gadeforløbet næsten labyrintisk. Når man færdes i bykernen, er de arkitektoniske oplevelser så intense, at de overstråler fornemmelserne for tid og sted. Byen har udviklet sig i lag. Uden på den ældste bydel blev først bygget lag med arbejderboliger, senere flere lag i forbindelse med nye veje, hvor der opstod parcelhusområder og områder med erhverv. Boligarkitekturen er karakteriseret ved lav bebyggelse. Først i forbindelse med boligforeningernes byggerier blev der bygget i flere etager.

 


Hasle


Hasle ligger på den gamle kystklint, der er karakteriseret ved et temmelig fladt, mod øst skrånende, højtliggende terræn ca. 25 meter over havet.

Havnen blev bygget omkring år 1800 og uddybet i 1834. I bunden fandt man et kullag omgivet af sandsten. Udvindingen heraf blev til senere bassinudvidelser.
De nord-sydgående gader Strandgade, Vestergade og Storegade har et jævnt forløb, når man tager terrænforholdene i betragtning, naturligvis fordi disse gader og den tilhørende bebyggelse følger landskabets højdekurver på langs. Gadenettet er uregelmæssigt.

De fleste huse i bykernen er i en enkelt etage. Bygningernes dimension og facadernes enkle arkitektur er i harmoni med de smalle gaderum. Bebyggelsen på havnen understreger det maritime miljø.

 

 


Sandvig


Sandvig ligger smukt ved den sandede vig på en nordvendt skråning ned mod sprækkedalen, lavningen mellem Sandvig og Hammeren.

Det stærkt forrevne kystområde har aldrig indbudt til byggeri, derfor kryber byen trinvis op ad og på langs af klipperne. Dette meget harmoniske samspil mellem terræn og bebyggelse ses tydeligt på byplanens kurvebillede. Bykernens arkitektur består primært af ældre bygninger i én etage. Turismen indtog Sandvig omkring år 1900. Dette medførte et arkitektonisk skalaspring ved bygning af hoteller i flere etager. Syd for byen ligger nyere parcelhusbebyggelser.

 

 


Allinge


Allinges ældste bebyggelse ligger på et klippefyldt næs og nord herfor havnen i læ for vesten- og østenvinden.

Torvet foran kirken er det centrale byrum. Herfra udgår syv gader, som forbinder byens arkitektoniske lag.

Bykernen er struktureret ved to næsten parallelle, store gader, der forbindes ved flere sidegader. Strandgårdenes arkitektur giver bymønstret en værdifuld karakter. Omkring byen er udlagt arealer med parcelhusbebyggelse.

 

 


Gudhjem


Ankomsten til Gudhjem ad Brøddegade, som ligger i lavningen mellem Bokuld bakke og Åsbakken, er dramatisk og oplevelsesrig.

Gudhjems bykerne ligger på en klippeflade på den fremspringende Sorteodde neden for Bokuld bakke. Terrænet hæver sig fra kysten mod sydvest med stejle klippeskråninger op mod Bokuld. Herfra er stigningen mere jævn.

Kysten omkring byen er meget indskåret, og ud for Gudhjem er der mange skær som for eksempel Mågestolene, Røverskær, Bredhal og Tuleknald. Havnene er sprængt ind i klipperne. Enkelte store avlsgårde præger sammen med små fiskerhuse og de formmarkante røgerier arkitekturen i Gudhjem. De røde tegltage skaber ensartethed og forener ny og gammel arkitektur.

 

 


Svaneke


Svaneke ligger meget smukt på et østvendt næs. Terrænet falder mod nord, øst og syd ned mod den stærkt indskårne klippekyst med trange vige, næs og skær.
Vige som benævnes Vigehavn og Hullehavn hhv. vigen mellem Vagtbodnakke og Møllenakke samt vigen Hoppekrogen mellem Vagtbodnakke og Hullenakke. Navne, der refererer til perioden, før man anlagde den kunstige havn, som er sprængt ind i klipperne.

Bykernen er præget af et labyrintisk gadeforløb. Byens arkitektur er karakteriseret ved bindingsværksbygninger med røde tegltage. Den sydligste del af byen er, bortset fra arbejderboligerne i Henrik Hansens Gade, parcelhuse opført før 1940. Et nyere parcelhusområde er beliggende nordvest for bykernen. Tre hovedveje sikrer trafikken mod hhv. Gudhjem, Rønne og Nexø.

 

 


Nexø


Nexø ligger landskabeligt og poesifyldt umiddelbart nord for Salthammer Rev, på en lav, jævn senglacial slette, der hviler på en mod øst skrånende flade af Nexøsandsten.

Torvet i Nexø har en central funktion, hvorfra fire landeveje udgår. Gaderne Nordre Strandvej, Nørregade og Aasen ligger næsten parallelt og er forbundet med flere sidegader. Gaderne omkring torvet er kringlede og giver et utal af byarkitektoniske oplevelser.

Byens bebyggelse er stærkt præget af bygninger i halvanden etage. De røde tegltage og havernes indhegning med sandstensgærder bidrager til en karakterfuld arkitektonisk helhed. Havnearealerne fortæller om mange havneudvidelser, der igen vidner om forskellige erhvervsaktiviteter. Siloer og lagerbygninger er interessante kontraster til bykernens historiske arkitektur. Byen er omkranset af parcelhuskvarterer.

 

 


Aakirkeby


Aakirkeby har en enestående beliggenhed på 'Aakirkebakke' - et kugleformet terræn beliggende højt - i kote 85.

Kirken, som engang var Bornholms hovedkirke, danner i dag centrum for den samlede bymæssige bebyggelse og er det punkt, hvorfra byens hovedvej udgår.

Den ældste bebyggelse - bykernen - ligger vest for kirken på en sydvestvendt skråning. De nyere parcelhusområder er beliggende mod vest, mod nordøst og sydøst. Bebyggelsens arkitektoniske dimension er karakteriseret ved en bebyggelse i én til to etager. Kirken og siloen overskrider dette højdemæssige princip.